UPDATE COVID-19: Verlenging geldigheid rijbewijs

De rijbewijzen (administratieve geldigheid, medische selectie en code 95) en de nascholing code 95 die vervallen in de periode tussen 01/09/2020 en 30/06/2021 worden verlengd met 10 maanden vanaf einddatum geldigheid.

De periode van 10 maand wordt gerekend vanaf de oorspronkelijke vervaldatum. Indien uw code 95 vervalt op 15 maart 2021, krijgt u dus uitstel tot 15 januari 2022 om u in regel te stellen.

Opgelet: indien de oorspronkelijke vervaldatum van uw code 95 of rijbewijs viel in de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020, en u reeds heeft kunnen genieten van een verlenging van uw rijbewijs/code 95 met 7 maand (conform de Europese verordening (EU) 2020/698) waardoor deze nu vervalt tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, is de verlenging van de geldigheidsduur beperkt tot 6 maand en uiterlijk tot en met 1 juli 2021.

Voorbeeld: een chauffeur waarvan de code 95 verviel op 8 augustus 2020, geniet op basis van de verordening 2020/698 van een uitstel met 7 maanden, namelijk tot en met 8 maart 2021. Op basis van de nieuwe verordening kan deze chauffeur nog een bijkomend uitstel genieten tot en met 1 juli 2021 om de nascholing te voltooien

Voor meer informatie kan u hier terecht. 

Wat de geldigheidsduur van de ADR-opleidingsgetuigschriften betreft, voorziet het multilateraal akkoord M330 dat door Ierland geïnitieerd werd (en door België medeondertekend werd) in een automatische verlenging van de getuigschriften die vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021. Deze blijven geldig tot 28 februari 2021. Op initiatief van Duitsland werd een nieuw multilateraal akkoord (M333) geïnitieerd. Dit multilateraal akkoord voorziet in een verlenging van de geldigheidsduur van ADR-getuigschriften die vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021, tot 30 september 2021. België zal naar alle waarschijnlijkheid dit multilateraal akkoord NIET ondertekenen, daar de ADR-opleidingen tijdens de tweede coronagolf in België wel konden doorgaan.