Vergoeding tijdelijke werkloosheid

Wanneer kan u beroep doen op tijdelijke werkloosheid?

Indien het bestaande arbeidsritme in uw onderneming tijdelijk niet kan worden volgehouden wegens economische oorzaken.

Opgelet: het werkgebrek moet:

  1. Te wijten zijn aan economische oorzaken: het werkgebrek mag niet te wijten zijn aan andere factoren (bv. verbouwingswerken of het herstel of onderhoud van machines), een gebrekkige organisatie of aan wanbeheer.
  2. Een tijdelijk karakter hebben: als werknemers voortdurend tijdelijk werkloos worden gesteld, kan de RVA beslissen dat de werkloosheid een structureel karakter heeft en dat vanaf een bepaalde datum de tijdelijke werkloosheid niet meer zal worden aanvaard.

Voordelen:

  • De werknemers blijven verder in dienst, maar de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. 
  • Eventuele ontslagen kunnen hierdoor worden vermeden.

Melding van de tijdelijke werkloosheid

Er is een specifieke regeling voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid van de arbeiders in onze sector. De werkgever moet de arbeider die hij op tijdelijke werkloosheid wil stellen minimum één werkdag op voorhand verwittigen. Dit is dus bij het begin van de laatste werkdag vóór de tijdelijke werkloosheid. Een werkdag is een dag waarop in het bedrijf normaal arbeid wordt verricht.

De verwittiging moet gebeuren via aanplakking van een bericht (collectieve tijdelijke werkloosheid) of overhandiging van een geschrift (individuele tijdelijke werkloosheid). Dit wordt dan eventueel aangetekend verzonden indien de arbeider anders niet wordt bereikt. Hierin moeten de begin- en einddatum van de schorsing en de werkloosheidsdata worden vermeld.

De mededeling van de aanplakking of van de individuele kennisgeving moet de dag zelf door de werkgever worden verzonden naar de RVA en dit mag enkel op elektronische wijze.

Systemen van tijdelijke werkloosheid

De maximumduur van de volledige schorsing is vier weken. Daarna dient opnieuw een volledige week te worden gewerkt.

De maximumduur van de gedeeltelijke schorsing is drie maanden, indien er minder dan drie arbeidsdagen per week zijn of minder dan één week op twee wordt gewerkt. De schorsing kan langer (met een maximum van 12 maanden) indien er minstens één arbeidsweek per twee weken gepresteerd wordt of indien er minimum drie arbeidsdagen in de week gewerkt worden.

Vergoeding en supplement

De arbeiders die tijdelijk werkloos worden gesteld zijn vrijgesteld van wachttijd. Ze hebben onmiddellijk recht op uitkeringen zonder dat ze een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst of daarmee gelijkgestelde dagen moeten bewijzen. De arbeiders ontvangen een bedrag gelijk aan 65% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 2.497,42 euro per maand).

Naast het bedrag van RVA hebben de arbeiders bovendien recht op een supplement voor elke dag waarop zij tijdelijk werkloos worden gesteld. Het supplement in onze sector bedraagt € 4,5 per dag (€ 3,75 in een 6-dagenwerkweek). Dit supplement wordt betaald door de werkgever.