Aanvullend pensioenplan

Sinds 1 januari 2010 spaart de werkgever ongeveer 3,25% van het salaris voor het pensioen van de werknemer. Van deze 3,25% gaat 3% effectief naar de ‘spaarpot’ van de werknemer.

Hoe het aanvullend pensioen aanvragen?

Het aanvullend pensioen is een eenmalige uitkering die betaald wordt op het moment dat de werknemer met wettelijk pensioen gaat. Het pensioenfonds zal de werknemer zelf contacteren op het moment dat hij met wettelijk pensioen gaat. Om het aanvullend pensioen te kunnen uitbetalen, dient de werknemer een kopie van de voor- en achterzijde van zijn identiteitskaart mee te sturen alsook het rekeningnummer waarop het aanvullend pensioen kan gestort worden. Een groot deel van deze administratieve formaliteiten kan ook elektronisch gebeuren via de persoonlijke pagina van de werknemer op de website www.mybenefit.be 

Wat gebeurt er indien de werknemer binnen de sector van werkgever verandert?

Het pensioen wordt verder opgebouwd bij de nieuwe werkgever op dezelfde manier als bij de vorige werkgever. Wat gebeurt er wanneer een werknemer de sector verlaat? In dat geval zijn de mogelijkheden voor de aangeslotene:

  1. De werknemer behoudt zijn rekening bij het Pensioenfonds voor de Handel in Brandstoffen.
  2. De werknemer hevelt zijn rekening over naar het pensioenstelsel van zijn nieuwe werkgever, indien dit mogelijk is.

Wat gebeurt er indien de aangeslotene overlijdt?

Indien de aangeslotene overlijdt vóór de pensionering, wordt de voorziene uitkering bij overlijden uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de volgende voorrangsorde:

1. De partner

  • De echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk gescheiden is.
  • De persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene.

2. De kinderen

  • Hiermee wordt bedoeld de wettelijke kinderen, de adoptiekinderen en de natuurlijke kinderen indien ze werden erkend.

3.De ouders

  • Bij ontstentenis de ouders van de aangeslotenen. Bij overlijden van één van hen komt het kapitaal toe aan de langstlevende.

4. De pensioeninstelling

  • Op vraag van de aangeslotene is het mogelijk om af te wijken van de volgorde van begunstigden door het daarvoor voorziene formulier aangetekend in te dienen, of door een wijziging aan te melden op de website. Kan het kapitaal worden omgezet in lijfrente?

De aangeslotene (of eventueel de begunstigden in geval van overlijden) kan vragen om zijn kapitaal om te zetten in lijfrente. Deze keuze gebeurt bij de aanvraag tot aanvullend pensioen.

Waar kan u terecht voor alle andere vragen?

Informatielijn van het pensioenfonds: 03/340.04.67 Website: www.mybenefit.be (aanmelden met de e-ID en een kaartlezer of via de itsme®-app)