Hospitalisatieverzekering

Wie heeft recht op de hospitalisatieverzekering?

De arbeiders van het PC 127 worden automatisch verzekerd, voor zover ze aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • Een anciënniteit van minstens 6 maand ononderbroken in de sector bereikt hebben. 
 • Daarnaast wordt het recht tot tussenkomsten beëindigd 6 maand nadat de aangesloten arbeider niet meer ressorteert onder het Paritair Comité 127.

De verzekerde arbeider ontvangt een Medi-Assistancekaart waarop de contactgegevens vermeld staan. Het referentienummer van de groepspolis is: KJ189.

Kan de werknemer zijn familieleden laten aansluiten?

De werknemer heeft de mogelijkheid om zijn familieleden te laten genieten van een hospitalisatieverzekering met identieke waarborgen. De jaarpremie voor de partner bedraagt vanaf 1 juli 2020 € 228,96, inclusief de RIZIV-bijdrage. Het Sociaal Fonds neemt hiervan 10% ten laste zodat de eigen bijdrage € 206,06 bedraagt. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks door AG Insurance opgevraagd. De jaarpremie voor een kind (kinderbijslaggerechtigd en jonger dan 25 jaar) bedraagt € 91,56.

Indien u uw familieleden wenst aan te sluiten dient u het aansluitingsformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het Sociaal Fonds via info@fonds127.be.

Welke dekking wordt door de hospitalisatieverzekering geboden?

De hospitalisatieverzekering komt tussen in de medische kosten die gemaakt worden naar aanleiding van een medisch noodzakelijke ziekenhuisopname of in de ambulante kosten voor de behandeling van één van de 30 verzekerde zware ziekten.


Waarborg hospitalisatie

Ingeval van een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald:

 • De kosten voor verblijf
 • De erelonen
 • De geneesmiddelen
 • De kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt)
 • De verblijfskosten van de donor
 • De kosten van palliatieve zorg in het ziekenhuis
 • Een forfait van € 620 voor de thuisbevallingen
 • De mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur
 • De ziekenhuisopname van één dag
 • De kosten voor dringend en medisch noodzakelijk vervoer


Waarborg pre en post

In de periode van 2 maanden voor de opname tot 6 maanden na de opname worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur:

 • De geneesmiddelen
 • De erelonen
 • De prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt)
 • Waarborg zware ziektes

Worden eveneens onbeperkt terugbetaald voor zover ze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur, zonder beperking in de tijd en ongeacht of men hiervoor in het ziekenhuis wordt opgenomen, de kosten van ambulante zorg die rechtstreeks verband houden met de volgende ernstige ziekten:

aids

malaria

tuberculose

amyotrofe laterale sclerose

miltvuur

tyfus

brucellose

mucoviscidose

virale hepatitis

cerebrospinale meningitis

multiple sclerose

vlektyfus

cholera

nierdialyse

ziekte van Alzheimer

diabetes

paratyfus

ziekte van Creutzfeldt-Jakob

difterie

pokken

ziekte van Crohn

encefalitis

poliomyelitis

ziekte van Hodgkin

kanker

progressieve spierdystrofie

ziekte van Parkinson

leukemie

tetanus

ziekte van Pompe

 

Waarborg buitenland

De waarborg ziekenhuisopname is uitgebreid tot het buitenland.  Er is recht op tussenkomsten indien de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

 • De opname moet een dringend en onvoorzienbaar karakter hebben of de mutualiteit moet voorafgaandelijk haar akkoord gegeven hebben.
 • Er moet een wettelijke tussenkomst zijn.
 • De aangeslotene mag tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval, niet in het buitenland verbleven hebben gedurende meer dan 3 maanden voor niet-professionele doeleinden.

Opmerking: Indien niet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot ziekenhuisopnamen in het buitenland is voldaan, wordt de terugbetaling van de door de hospitalisatieverzekering gewaarborgde kosten beperkt tot € 75, vermenigvuldigd met het aantal dagen ziekenhuisopname voor de hospitalisatiekosten. De kosten voor pré en post worden ten belope van 50% terugbetaald. De kosten in verband met ernstige ziekten worden niet vergoed.

Bijstand in het buitenland: word je tijdens een privéverblijf in het buitenland opgenomen, bel dan binnen de 24 uur naar +32 (0) 78 15 11 70 (dit nummer vind je op de keerzijde van je Medi-Assistance kaartje):

Bij ziekenhuisopname in het buitenland is volgende bijstand voorzien:

 • Medische bijstand ter plaatse en de administratieve organisatie;
 • Terugbetaling van reddings- en opzoekingskosten (tot max 5.000,00 euro per schadegeval);
 • De repatriëring van de verzekerde;
 • De financiële tenlasteneming van de ziekenhuisopname (derdebetalersregeling);
 • Reis- en verblijfskosten voor het bezoek van een in het buitenland gehospitaliseerde verzekerde

Wat wordt niet door de verzekering gedekt?

Onderstaande zaken worden nooit vergoed via deze hospitalisatieverzekering:

 • Esthetische problemen, ongeacht of ze al dan niet functioneel zijn, behalve indien de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium voorafgaandelijk zijn akkoord gaf
 • Kuren (bv. kuuroorden, thalassotherapie, enz.)
 • Bijstand, toezicht op of onderhoud van de aangeslotene
 • Contraceptiebehandeling (zoals sterilisatie)
 • Behandelingen voor medisch ondersteunde voortplanting (kunstmatige inseminatie, in-vitrobevruchting)
 • Preventieve onderzoeken of raadplegingen voor zuigelingen      

Onderstaande zaken worden uitsluitend vergoed na een voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium en na het indienen van een medisch dossier waaruit blijkt dat deze ingreep noodzakelijk is en welke techniek en instrumenten er gebruikt zullen worden:

 • Borstreconstructie, ongeacht de oorzaak
 • Behandeling van de kaak of van de kaakbeenderen
 • Chirurgische ingreep om zwaarlijvigheid te bestrijden (die de opname van de voedingsstoffen beperkt) 

Franchise

Vanaf januari 2014 bedraagt de franchise nog slechts € 150 in de éénpersoonskamer en is er geen franchise meer verschuldigd indien u opgenomen wordt in een twee- of meerpersoonskamer.

Wat te doen in geval van schade?

Wanneer u een hospitalisatie voorziet, neemt u contact op met AG Insurance. Dit kan op 2 manieren.

1. Telefonsich via het servicecenter van AG Employee Benefits op het nummer vermeld op de voorzijde van uw kaart Medi-Assistance (078/15.50.30). 

2. Elektronisch via de website van Ag Insurance.

U ontvangt advies over:

 • De waarborgen van uw contract
 • De tenlasteneming door AG Insurance
 • De derdebetalersregeling met het ziekenhuis

Ag Insurance stuurt een bevestiging van de waarborgen, de tenlasteneming en de derdebetalersregeling naar de verzekerde en naar het ziekenhuis. U overhandigt deze bevestiging bij uw opname in het ziekenhuis aan het onthaal. Dankzij de derdebetalersregeling regelt de verzekeraar de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis en dient u hiervoor geen formaliteiten meer te vervullen.

Bij een spoedopname blijft de procedure identiek. U, één van uw naaste familieleden of een personeelslid van het ziekenhuis neemt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis contact op met het service center. Op uw Medi-Assistancekaart staan immers alle nuttige inlichtingen die een snelle behandeling via Medi-Assistance mogelijk maken.

Wat indien de werknemer het recht op aansluiting verliest?

De werknemer kan dan, indien hij tenminste gedurende 2 jaar aangesloten was bij een hospitalisatieverzekering, voor zichzelf en/of zijn aangesloten partner een individuele verzekering aanvragen bij AG Insurance.

De werknemer geniet dan volgende voordelen :

 • U kan aansluiten bij deze individuele verzekering zonder medische formaliteiten.
 • Er is geen wachttijd van toepassing.
 • De voorafbestaande aandoeningen zijn eveneens gedekt.

De premie die de werknemer hiervoor zal moeten betalen, is in overeenstemming met de leeftijd die hij op dat moment heeft bereikt. Er bestaat een mogelijkheid om deze premie aan de bereikte leeftijd te reduceren door middel van prefinanciering.

Voor de prefinanciering van de hospitalisatieverzekering biedt AG Insurance het product AG Care Vision aan.

Voorbeeld: Een werknemer is vandaag 35 jaar oud. Indien hij nu beslist om aan de prefinanciering te beginnen, dan zal hij op het moment dat hij onze sector verlaat een individueel contract krijgen waarvan de premie rekening houdt met de leeftijd waarop hij begonnen is met de prefinanciering.  En dus niet met de leeftijd die hij bereikt heeft op het moment van zijn vertrek.

Bij uitdiensttreding bezorgt de werkgever een document om de individuele voortzetting bij AG Insurance aan te vragen. Dit dient binnen de 30 dagen overgemaakt te worden. Indien nodig kan deze aanvraagtermijn met 30 dagen verlengd worden, mits toestemming van AG Insurance.

Op het document 'individuele voorzetting collectieve ziekteverzekering' duidt de werkgever aan wanneer de aansluiting eindigt. Dit is de datum van uitdiensttreding of het begin van tijdskrediet plus 6 maanden.

Bijkomende vragen?

Dan kan u terecht bij: 

Vermeld altijd 'M369' als u AG Insurance contacteert. Dat is het nummer van de polis bij de verzekering.