Privacy

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De website ‘fonds 127’ heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor de arbeiders en de werkgevers uit de brandstoffenhandel (paritair comité nr 127).

1. Bescherming van de persoonsgegevens

De website ‘fonds 127’ is een website beheerd door het sociaal fonds handel in brandstoffen dat tot doel heeft, de toekenning van sectorale voordelen, de instroom alsook het welzijn op het werk in de brandstoffenhandel. Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd het sociaal fonds handel in brandstoffen gemachtigd door beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het sociaal fonds handel in brandstoffen verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het sociaal fonds handel in brandstoffen zoals gedefinieerd in zijn statuten.

3. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is:

 • de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;
 • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
 • de koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • de bijzondere CAO’s die de aard van de voordelen, de modaliteiten van toekenning en uitkering en de personen die ze kunnen genieten, bepalen.

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites:
Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 127): http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708

4. Welke verwerkingen voeren we uit?

 • Berekening en uitbetaling van compensatiedagen en eindejaarspremie
 • Berekening en uitbetaling van aanvullende pensioenen
 • Verwerkingen in het kader van de verplichte collectieve hospitalisatieverzekering
 • Aanmaken van de legitimatiekaarten voor de syndicale premie

5. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);
 • uw contactgegevens;
 • de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (zoals indiensttreding, uittreding, uitbetalingen);
 • uw loopbaangegevens (legitimatiekaarten en DmfA-aangifte).

6. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • uw persoonsgegevens: Rijksregister en officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw contactgegevens: U (via de formulieren van website fonds 127).
 • uw loopbaangegevens: Officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en via de toepassing CD-online
 • uw betalingsgegevens: U (via de formulieren van website fonds 127).

7. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan met het oog op het vaststellen van uw rechten op de voordelen van bestaanszekerheid.

8. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?

 • de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond);
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacycommissie ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …). Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

9. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft het sociaal fonds handel in brandstoffen de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken.

Daartoe neemt u contact op met de functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 12).

10. Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid), kan U deze toestemming te alle tijden intrekken.

11. Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 12). Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

12. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming (DPO)

Stuur een e-mail naar dpo@fonds127.be.