Administratieve vereenvoudiging inzake de beschikbaarheidstijd

In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2022 werd het koninklijk besluit van 21 december 2021 betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen ressorteren (PC 127) gepubliceerd.

Hierbij werd gepreciseerd dat de voorziene wachttijden bij het laden en lossen van brandstoffen
alsook de genomen rusttijden in het bijzonder met het oog op de verkeersveiligheid niet beschouwd worden als arbeidsduur in de zin van artikel 19 van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Deze tijden – die weliswaar verder aan het normale uurloon moeten worden vergoed - dienen niet op gedetailleerde wijze verantwoord te worden. Ze kunnen maar in rekening worden gebracht tot maximum 2 uur per werkdag (*) en 10 uur per week. Een werkdag is een periode van 24 uur die aanvangt bij het begin van de werkzaamheden na het einde van een dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

Voorbeeld
Prestaties chauffeur tewerkgesteld met arbeidscontract van 8 uur per dag en 40 uur per week

 Reële prestaties  Arbeidstijd    Beschikbaarheidstijd niet als arbeidstijd beschouwd
Maandag8 + ½ uur ­­8 uur30 minuten
Dinsdag10 uur8 uur  2 uur
Woensdag9 uur8 uur1 uur
Donderdag11 uur 8 uur2 uur (**)
Vrijdag8 uur  8 uur 0 uur
Totaal46 + ½ uur40 uur     5 uur + ½ uur

(*) Specifiek voor bedrijven waar een ploegensysteem werd ingevoerd (bijv. voor bevoorrading van tankstations) werd in het nieuwe KB bepaald dat onder “werkdag” moet worden verstaan: de periode van 24 uren die aanvangt wanneer de werkman aan zijn werkzaamheden begint na het einde van een dagelijkse of wekelijkse rusttijd. 
(**): het saldo (1 uur) komt in de “pot” van de overuren