Eindejaarspremies 2023

In december betaalt het Sociaal Fonds de eindejaarspremies uit aan de arbeiders in de sector die voldoen aan de voorwaarden.

Hoe berekent het Sociaal Fonds het nettobedrag van de premie?
De referteperiode voor de eindejaarspremie 2023 loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 (dus niet over het kalenderjaar 2023).
Het brutobedrag van de eindejaarspremie bedraagt 6,35% van het brutoloon. Van dit brutobedrag worden de sociale zekerheidsbijdrage van 13,07% en een forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 20% afgehouden.

 

Wie heeft effectief recht op een eindejaarspremie?
Arbeiders die cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden, hebben recht op een eindejaarspremie:

  • De werknemer ressorteert onder het Paritair Comité 127;
  • De werknemer heeft tijdens de referteperiode minstens 50 dagen gewerkt in een 5-dagenstelsel (of 60 dagen in een 6-dagenstelsel). Om dit recht te bepalen, gelden dezelfde gelijkgestelde dagen als in de wetgeving voor de betaalde vakantie;
  • De werknemer heeft tijdens de referteperiode de sector niet vrijwillig verlaten. Hij/ zij heeft wel recht op een eindejaarspremie indien het ontslag gebeurde in onderling overleg;
  • De werknemer werd tijdens de referteperiode niet ontslagen om een dringende reden.

 

Wat moet de werkgever doen?
Het Sociaal Fonds vraagt aan de werkgevers om via mail mee te delen welke werknemers ontslagen werden om dringende redenen of het bedrijf vrijwillig verlieten gedurende de referteperiode. Op basis van deze informatie en van de gegevens verkregen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid berekent het Sociaal Fonds het bedrag van de eindejaarspremie voor elke rechthebbende.

Begin december stuurt het Sociaal Fonds een document naar alle werknemers die recht hebben op een eindejaarspremie met de gedetailleerde berekening en de vermelding van het rekeningnummer waarop de premie zal worden gestort. De premies worden voor de kerstvakantie uitbetaald.

 

Nieuw!
Als werknemer kan je indien nodig zelf je rekeningnummer aanpassen via het platform 'La Fontaine online'. 

 

 

Meer informatie over de eindejaarspremies vind je hier.