Eindejaarspremie

Werknemers actief in een onderneming voor de Handel in Brandstoffen (PC 127) ontvangen een eindejaarspremie. Het Sociaal Fonds betaalt deze premies uit in december (voor Kerstmis).

Referteperiode

De referteperiode van de eindejaarspremie loopt van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het jaar van uitbetaling. Voor de eindejaarspremie in 2024 loopt de referteperiode bijvoorbeeld van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024.Voor de berekening van de eindejaarspremie baseren we ons op de loonmassa uitbetaald door de werkgever tijdens deze 12 maanden.

Voorwaarden

Om de eindejaarspremie te ontvangen, moet een werknemer voldoen aan twee voorwaarden:

  • In een 5-dagenstelsel moet de werknemer 50 gepresteerde of gelijkgestelde dagenopgebouwd hebben. In een 6-dagenstelsel zijn dit 60 dagen.
  • De werknemer mag tijdens de referteperiode noch ontslagen worden om dringende reden, noch de sector vrijwillig verlaten hebben. Als de werknemer ontslagen is maar niet om dringende reden, betalen we de eindejaarspremie uit. Het is de laatste werkdag die in aanmerking komt.

Indien de werknemer bij een andere werkgever uit de sector aan de slag is gegaan, blijft het recht op een eindejaarspremie behouden.

Voorbeeld: Een arbeider die ontslag neemt op 20 juni en blijft werken tot 1 juli heeft recht op een eindejaarspremie voor het lopende jaar.

Berekening van de premie

Sinds 2005 (CAO van 26.10.05) wordt de eindejaarspremie als volgt berekend:

Jaarlijkse loonmassa (*)
x 6,35 %
= bruto-premie
- 13,07 % (RSZ-bijdrage van de werknemer) (**)
= belastbare premie
- 20 % (forfaitaire bedrijfsvoorheffing)
= netto-premie

(*) het loon aan 100 % van de 12 maanden van het refertejaar, zoals dat door de werkgever(s) aan de RSZ werd aangegeven.
(**) het persoonlijke RSZ-gedeelte wordt berekend op de loonmassa aan 108 %.

Gelijkgestelde dagen

Onze gelijkgestelde dagen zijn dezelfde als deze die worden bepaald voor het recht op jaarlijks verlof. Het gaat bijvoorbeeld om dagen van ziekte, arbeidsongeval, vaderschapsverlof of moederschapsbescherming en feestdagen.

Grensarbeiders

Werknemers met het statuut van Franse grensarbeider bezorgen ons het attest van hun belastingkantoor om vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing te bekomen.