Eindejaarspremie

De arbeiders actief in een onderneming voor de Handel in Brandstoffen (PC 127) ontvangen in december een eindejaarspremie.

Referteperiode

De referteperiode van de eindejaarspremie loopt van 1 juli  van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar. Voorbeeld voor de eindejaarspremie 2021: referteperiode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. 
Er wordt voor de berekening van de premie rekening gehouden met de loonmassa uitbetaald door de werkgever tijdens deze 12 maanden.
 

Wat zijn de voorwaarden?

Er moet aan twee voorwaarden voldaan worden om de premie te ontvangen: 

  1. De werknemer moet 50 gepresteerde of gelijkgestelde dagen in een 5-dagenstelsel opgebouwd hebben. Het gaat om 60 dagen in een 6-dagenstelsel.
  2. De werknemer mag tijdens de referteperiode noch ontslagen zijn om dringende reden, noch de sector vrijwillig verlaten hebben. Indien hij ontslagen is maar niet om dringende reden, behoudt hij het recht tot uitbetaling van de eindejaarspremie. Het is de laatste werkdag die in aanmerking komt. 

Indien de arbeider de sector verlaten heeft zal hij er geen recht op hebben. Indien hij bij een andere werkgever uit de sector aan de slag is gegaan, behoudt hij het recht op een premie.

Voorbeeld: een arbeider die ontslag neemt op 20 juni en tot 1 juli blijft werken, zal recht hebben op een eindejaarspremie voor het lopende jaar.
 

Wat is een gelijkgestelde dag?

Onze gelijkgestelde dagen zijn dezelfde als deze die worden bepaald voor het recht op jaarlijks verlof. Het gaat bijvoorbeeld om dagen van ziekte, arbeidsongeval, vaderschapsverlof of moederschapsbescherming, feestdagen, enz. 

Hoe wordt het bedrag van de premie berekend?

De eindejaarspremie wordt als volgt berekend: 
Jaarlijkse loonmassa (*)
x 6,35%
=  Bruto-premie: 
-  13,07% (R.S.Z,-bijdrage van de werknemer) (**)
=  Belastbare premie 
-  20 % (forfaitaire bedrijfsvoorheffing) 
=  Netto-premie 

(*)  het loon aan 100 % van de 12 maanden van het refertejaar, zoals dat door de  werkgever(s) aan de R.S.Z. werd aangegeven. 
(**) het persoonlijke R.S.Z.-gedeelte wordt berekend op de loonmassa aan 108%. 
 

De premies worden in december, vóór Kerstmis, uitbetaald.