Premie bij pensionering

Voorwaarden

Om recht te hebben op een premie bij pensionering, moet de werknemer aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. op de dag van de pensionering of brugpensioen, ten minste 10 jaar ingeschreven zijn als arbeider(-ster) in het personeelsregister van één of meerdere werkgevers van de sector ressorterend onder het Nationaal Paritair Comité 127 voor de Handel in Brandstoffen;
 2. de sector niet vrijwillig verlaten hebben of niet ontslagen zijn om dringende reden.

De werknemers die in aanmerking komen voor het swt moeten een officieel document kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij van het brugpensioen genieten.

 

Betalingsmodaliteiten van de premie

De premie wordt door de werkgever rechtstreeks betaald aan de rechthebbende werknemer en bedraagt 100 EUR.

De werkgever kan de terugbetaling van de premie bekomen bij het Sociaal Fonds. Hiertoe gebruikt hij het formulier Premie hij pensionering - Aanvraag tot terugbetaling. Het formulier bestaat uit twee luiken:

 • Luik 1: (in te vullen door de werkgever)
  Een attest waarin gestaafd wordt dat de werkgever de premie heeft betaald en betrokkene voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.
 • Luik 2: (in te vullen door de werknemer)
  Een attest waarin gestaafd wordt dat de rechthebbende het bedrag van de premie heeft ontvangen.

Het formulier moet worden teruggestuurd naar het Sociaal Fonds binnen het jaar volgend op de pensionering

Aanvraag en behandeling van geschillen

De formulieren Premie bij pensionering - Aanvraag tot terugbetaling kunnen enkel worden bekomen via het Sociaal Fonds

Kennisgeving van geschillen of betwistingen kan uitsluitend schriftelijk gebeuren met vermelding van:

 1. R.S.Z.-nummer van de onderneming
 2. Rijksregisternummer en adres van de betrokken werknemer
 3. Duidelijk en volledige omschrijving van het probleem.