Hospitalisatieverzekering

Wie heeft recht op de hospitalisatieverzekering?

Een arbeider werkzaam onder Paritair Comité 127 wordt automatisch verzekerd vanaf het moment dat hij/zij 6 maanden ononderbroken actief is in de sector. Het recht tot tussenkomst wordt beëindigd nadat de arbeider gedurende 6 maanden niet meer ressorteert onder het PC 127.

 

MyAG Employee Benefits app

De aangesloten werknemer kan zijn/ haar verzekering raadplegen via de MyAG Employee Benefits app en de in de app geïntegreerde My Healthcare Card gebruiken. Hij/ zij ontvangt dus geen fysieke kaart meer. Het referentienummer van de groepspolis is: KJ189 – M369.

Met de MyAG Employee Benefits app kunnen werknemers:

 • Een hospitalisatie melden
 • Snel en makkelijk medische kosten doorsturen
 • Hun waarborgen bekijken waar en wanneer ze willen
 • Het overzicht behouden over alle ingediende kosten en terugbetalingen

Hier vindt de aangeslotene alle informatie over de app.

 

Kan de werknemer zijn gezinsleden laten aansluiten?

De aangesloten werknemer kan gezinseden laten genieten van een hospitalisatieverzekering met identieke waarborgen. Voor de partner bedraagt de jaarpremie vanaf 1 juli 2020 € 228,96, inclusief de RIZIV-bijdrage. Hiervan neemt het Sociaal Fonds 10% ten laste, zodat de eigen bijdrage € 206,06 bedraagt. Voor een kind (kinderbijslaggerechtigd en jonger dan 25 jaar) bedraagt de jaarpremie € 91,56. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks door AG Insurance opgevraagd.

Om gezinsleden aan te sluiten, stuurt de werknemer dit aansluitingsformulier volledig ingevuld en ondertekend naar het Sociaal Fonds via info@fonds127.be.

 

Welke dekking biedt de hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering komt tussen in de medische kosten die gemaakt worden naar aanleiding van een medisch noodzakelijke ziekenhuisopname of in de ambulante kosten voor de behandeling van één van de 30 verzekerde zware ziekten.

Waarborg hospitalisatie
In geval van een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald:

 • verblijfskosten;
 • erelonen;
 • geneesmiddelen;
 • kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt);
 • verblijfskosten van de donor;
 • kosten van palliatieve zorg in het ziekenhuis;
 • een forfait van € 620 voor thuisbevallingen;
 • mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur;
 • ziekenhuisopname van één dag;
 • kosten voor dringend en medisch noodzakelijk vervoer;
 • vruchtbaarheidsbehandelingen, mits wettelijke tussenkomst.

 

Waarborg pre en post
In de periode van 2 maanden voor de opname tot 6 maanden na de opname worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur:

 • geneesmiddelen;
 • erelonen;
 • prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt);
 • waarborg zware ziektes.

Zonder beperking in tijd en ongeacht of men hiervoor in het ziekenhuis wordt opgenomen worden kosten van ambulante zorg die rechtstreeks verband houden met de volgende ernstige ziekten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur:

aids

malaria

tuberculose

amyotrofe laterale sclerose

miltvuur

tyfus

brucellose

mucoviscidose

virale hepatitis

cerebrospinale meningitis

multiple sclerose

vlektyfus

cholera

nierdialyse

ziekte van Alzheimer

diabetes

paratyfus

ziekte van Creutzfeldt-Jakob

difterie

pokken

ziekte van Crohn

encefalitis

poliomyelitis

ziekte van Hodgkin

kanker

progressieve spierdystrofie

ziekte van Parkinson

leukemie

tetanus

ziekte van Pompe

 

Waarborg buitenland
 De waarborg ziekenhuisopname is uitgebreid tot het buitenland. Een aangeslotene heeft recht op tussenkomsten onder volgende drie voorwaarden:

 • De opname heeft een dringend en onvoorzienbaar karakter of de mutualiteit heeft voorafgaandelijk haar akkoord gegeven.
 • Er is een wettelijke tussenkomst.
 • De aangeslotene verbleef tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval niet in het buitenland gedurende meer dan 3 maanden voor niet-professionele doeleinden.

Indien niet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot ziekenhuisopnamen in het buitenland is voldaan, wordt de terugbetaling van de door de hospitalisatieverzekering gewaarborgde kosten beperkt tot € 75, vermenigvuldigd met het aantal dagen ziekenhuisopname voor de hospitalisatiekosten. De kosten voor pre en post worden ten belope van 50% terugbetaald. De kosten in verband met ernstige ziekten worden niet vergoed.

 

Bijstand in het buitenland

Wanneer een aangeslotene opgenomen wordt in het ziekenhuis tijdens een privéverblijf in het buitenland, dient hij/ zij binnen de 24 uur naar +32 (0) 78 15 11 70 te bellen. Dit nummer is makkelijk terug te vinden in de MyAG Employee Benefits app.

Bij een ziekenhuisopname in het buitenland is volgende bijstand voorzien:

 • medische bijstand en administratieve organisatie ter plaatse;
 • terugbetaling van reddings- en opzoekingskosten (tot maximum € 5.000 euro per schadegeval);
 • repatriëring van de verzekerde;
 • financieel ten laste nemen van de ziekenhuisopname (derdebetalersregeling);
 • reis- en verblijfskosten voor het bezoek van een in het buitenland gehospitaliseerde verzekerde.

Wettelijke tussenkomst in het land is verplicht.

 

Wat wordt niet door de verzekering gedekt?

Volgende zaken worden nooit vergoed via deze hospitalisatieverzekering:

 • esthetische problemen, ongeacht of ze al dan niet functioneel zijn, behalve indien de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium voorafgaandelijk zijn akkoord gaf;
 • kuren (bv. kuuroorden, thalassotherapie, enz.);
 • bijstand, toezicht op of onderhoud van de aangeslotene;
 • contraceptiebehandeling (zoals sterilisatie);
 • preventieve onderzoeken of raadplegingen voor zuigelingen.

Volgende zaken worden uitsluitend vergoed na een voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium en na het indienen van een medisch dossier waaruit blijkt dat deze ingreep noodzakelijk is en welke techniek en instrumenten er gebruikt zullen worden:

 • borstreconstructie, ongeacht de oorzaak;
 • behandeling van de kaak of van de kaakbeenderen;
 • chirurgische ingreep om zwaarlijvigheid te bestrijden (die de opname van de voedingsstoffen beperkt).

 

Franchise

De franchise voor een éénpersoonskamer bedraagt € 150. Voor een twee- of meerpersoonskamer is er geen franchise.

 

Wat te doen in geval van schade?

Wanneer een aangeslotene een hospitalisatie voorziet, neemt hij/zij contact op met AG Insurance:

 • Via de MyAG Employee Benefits app
 • Via de website
 • Op het nummer 078 15 50 30

AG Insurance stuurt binnen de twee werkdagen een bevestiging van de tenlasteneming naar de aangeslotene en naar het ziekenhuis.

Indien er een derdebetalersregeling voor de ziekenhuisopname is, betaalt AG Insurance de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis en moet de aangeslotene ter plaatse niets betalen. Op de dag van de opname meldt de verzekerde zich gewoon aan met zijn/ haar identiteitskaart en de bevestiging van AG Insurance.
Indien de ziekenhuisopname aanvaard werd zonder derdebetalersregeling, krijgt de aangeslotene de ziekenhuisfactuur thuis toegestuurd. De aangeslotene betaalt deze factuur zelf aan het ziekenhuis en stuurt daarna een volledige kopie van de factuur naar AG Insurance. AG Insurance betaalt dit dan terug volgens de voorwaarden van het contract.

Bij een spoedopname blijft de procedure identiek. De aangeslotene, een familielid of een personeelslid van het ziekenhuis neemt tijdens het verblijf van de aangeslotene in het ziekenhuis contact op met AG Insurance.

 

Wat indien de werknemer het recht op aansluiting verliest?

Wanneer de werknemer minstens 2 jaar ononderbroken aangesloten was bij de hospitalisatieverzekering kan hij/ zij voor zichzelf en/of de aangesloten familieleden een individuele verzekering aanvragen bij AG Insurance.

De aangeslotene geniet dan volgende voordelen:

 • Hij/ zij kan aansluiten bij deze individuele verzekering zonder medische formaliteiten.
 • Er is geen wachttijd van toepassing.
 • De vooraf bestaande aandoeningen zijn eveneens gedekt.

De premie die de aangeslotene hiervoor zal moeten betalen, is in overeenstemming met de leeftijd die hij/ zij op dat moment heeft bereikt. Er bestaat een mogelijkheid om deze premie aan de bereikte leeftijd te reduceren door middel van prefinanciering. Voor de prefinanciering van de hospitalisatieverzekering biedt AG Insurance het product AG Care Vision aan.

Voorbeeld: Wanneer een 35-jarige werknemer nu beslist om aan de prefinanciering te beginnen, zal hij op het moment dat hij de sector verlaat een individueel contract krijgen waarvan de premie rekening houdt met de leeftijd waarop hij begonnen is met de prefinanciering, en dus niet met de leeftijd die hij bereikt heeft op het moment van zijn vertrek uit de sector.

Bij uitdiensttreding bezorgt u de werknemer een document om de individuele voortzetting bij AG Insurance aan te vragen. Dit document dient binnen de 30 dagen overgemaakt te worden. Indien nodig kan deze aanvraagtermijn met 30 dagen verlengd worden, mits toestemming van AG Insurance. Op het document 'individuele voorzetting collectieve ziekteverzekering' duidt u als werkgever aan wanneer de aansluiting eindigt. Dit is de datum van uitdiensttreding of het begin van tijdskrediet plus 6 maanden.

 

Bijkomende vragen?

Dan kan de aangeslotene contact opnemen met AG Insurance: 

 

De aangeslotene dient bij elk contact met AG Insurance het referentienummer ‘KJ189 – M369’ te vermelden.