Hospitalisatieverzekering

Voor wie?

De werknemers die werken onder het PC 127 worden automatisch verzekerd vanaf het moment dat zij 6 maanden ononderbroken actief zijn in de sector. Het recht tot tussenkomst wordt beëindigd nadat een werknemer gedurende 6 maanden niet meer onder het PC 127 valt.

 

MyAG Employee Benefits app

Aangesloten werknemers kunnen de verzekering raadplegen via de MyAG Employee Benefits app en de in de app geïntegreerde My Healthcare Card gebruiken. Ze ontvangen dus geen fysieke kaart meer.

Het referentienummer van de groepspolis is: KJ189 – M369.

Met de MyAG Employee Benefits app kunnen werknemers:

 • Een hospitalisatie melden
 • Snel en makkelijk medische kosten doorsturen
 • Hun waarborgen bekijken waar en wanneer ze willen
 • Het overzicht behouden over alle ingediende kosten en terugbetalingen

Kunnen gezinsleden van werknemers ook aansluiten?

Gezinsleden van aangesloten werknemers kunnen genieten van een hospitalisatieverzekering met identieke waarborgen. Voor de partner bedraagt de jaarpremie vanaf 1 juli 2020 € 228,96, inclusief de RIZIV-bijdrage. Hiervan neemt het Sociaal Fonds 10% ten laste, waardoor de eigen bijdrage € 206,06 bedraagt. Voor een kind (kinderbijslaggerechtigd en jonger dan 25 jaar) bedraagt de jaarpremie € 91,56. AG Insurance vraagt de eigen bijdrage rechtstreeks op.

Wie een partner of kind wil aansluiten, stuurt dit aansluitingsformulier volledig ingevuld en ondertekend naar het Sociaal Fonds via info@fonds127.be.

Hoeveel bedraagt de werkgeversbijdrage?

De werkgever betaalt momenteel een bijdrage van € 25 per kwartaal per werknemer.

Welke dekking biedt de hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering komt tussen in de medische kosten voor een medisch noodzakelijke ziekenhuisopname of in de ambulante kosten voor de behandeling van één van de 30 verzekerde zware ziekten.

 • Waarborg hospitalisatie
 • Waarborg pre- en posthospitalisatie
 • Waarborg zware ziekten
 • Waarborg buitenland

 

Waarborg hospitalisatie
In geval van een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald:

 • verblijfskosten;
 • erelonen;
 • geneesmiddelen;
 • kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt);
 • verblijfskosten van de donor;
 • kosten van palliatieve zorg in het ziekenhuis;
 • een forfait van € 620 voor thuisbevallingen;
 • mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur;
 • ziekenhuisopname van één dag;
 • kosten voor dringend en medisch noodzakelijk vervoer;
 • vruchtbaarheidsbehandelingen, mits wettelijke tussenkomst.

 

Waarborg pre- en posthospitalisatie
In de periode van 2 maanden voor de opname tot 6 maanden na de opname worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur:

 • geneesmiddelen;
 • erelonen;
 • prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt).

 

Waarborg zware ziekten
Zonder beperking in tijd en ongeacht of men hiervoor in het ziekenhuis wordt opgenomen worden kosten van ambulante zorg die rechtstreeks verband houden met de volgende ernstige ziekten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur:

aids

malaria

tuberculose

amyotrofe laterale sclerose

miltvuur

tyfus

brucellose

mucoviscidose

virale hepatitis

cerebrospinale meningitis

multiple sclerose

vlektyfus

cholera

nierdialyse

ziekte van Alzheimer

diabetes

paratyfus

ziekte van Creutzfeldt-Jakob

difterie

pokken

ziekte van Crohn

encefalitis

poliomyelitis

ziekte van Hodgkin

kanker

progressieve spierdystrofie

ziekte van Parkinson

leukemie

tetanus

ziekte van Pompe

 

Waarborg buitenland
De waarborg ziekenhuisopname is uitgebreid tot het buitenland. Een aangeslotene heeft recht op tussenkomsten onder volgende drie voorwaarden:

 • De opname heeft een dringend en onvoorzienbaar karakter of de mutualiteit heeft voorafgaandelijk haar akkoord gegeven.
 • Er is een wettelijke tussenkomst.
 • De aangeslotene verbleef tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval niet in het buitenland gedurende meer dan 3 maanden voor niet-professionele doeleinden.

Indien niet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot ziekenhuisopnamen in het buitenland is voldaan, wordt de terugbetaling van de door de hospitalisatieverzekering gewaarborgde kosten beperkt tot € 75, vermenigvuldigd met het aantal dagen ziekenhuisopname voor de hospitalisatiekosten. De kosten voor pre- en posthospitalisatie worden ten belope van 50% terugbetaald. De kosten in verband met ernstige ziekten worden niet vergoed.

Wat wordt niet door de verzekering gedekt?

Volgende zaken worden nooit vergoed via deze hospitalisatieverzekering:

 • esthetische problemen, ongeacht of ze al dan niet functioneel zijn, behalve indien de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium voorafgaandelijk zijn akkoord gaf;
 • kuren (bv. kuuroorden, thalassotherapie, enz.);
 • bijstand, toezicht op of onderhoud van de aangeslotene;
 • contraceptiebehandeling (zoals sterilisatie);
 • preventieve onderzoeken of raadplegingen voor zuigelingen.

Volgende zaken worden uitsluitend vergoed na een voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium en na het indienen van een medisch dossier waaruit blijkt dat deze ingreep noodzakelijk is en welke techniek en instrumenten er gebruikt zullen worden:

 • borstreconstructie, ongeacht de oorzaak;
 • behandeling van de kaak of van de kaakbeenderen;
 • chirurgische ingreep om zwaarlijvigheid te bestrijden (die de opname van de voedingsstoffen beperkt).

Wat te doen in geval van hospitalisatie?

Wanneer je een hospitalisatie voorziet, neem je contact op met AG Insurance via de MyAG Employee Benefits app, via de website www.myageb.aginsurance.be/nl of op het nummer 02 664 11 05.

AG Insurance stuurt binnen de twee werkdagen een bevestiging van de tenlasteneming naar de aangeslotene en naar het ziekenhuis. Als er een derdebetalersregeling voor de ziekenhuisopname is, betaalt AG Insurance de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Op de dag van de opname meldt de verzekerde zich aan met de identiteitskaart en de bevestiging van AG Insurance. Indien de ziekenhuisopname aanvaard werd zonder derdebetalersregeling, krijgt de aangeslotene de ziekenhuisfactuur thuis toegestuurd. De aangeslotene betaalt deze factuur zelf aan het ziekenhuis en stuurt daarna een volledige kopie van de factuur naar AG Insurance. AG Insurance betaalt de kosten dan terug volgens de voorwaarden van het contract.

Bij een spoedopname blijft de procedure identiek. De aangeslotene, een familielid of een personeelslid van het ziekenhuis neemt tijdens het verblijf van de aangeslotene in het ziekenhuis contact op met AG Insurance.

Vermeld bij een hospitalisatie steeds het referentienummer van de groepspolis: KJ189 – M369.

Franchise

De franchise voor een éénpersoonskamer bedraagt € 150. Voor een twee- of meerpersoonskamer is er geen franchise.

Bijstand in het buitenland

Word je tijdens een privéverblijf in het buitenland opgenomen, bel dan binnen de 24 uur naar +32 (0)2 664 01 70. Je vindt dit telefoonnummer ook in de MyAG Employee Benefits app.

Bij een ziekenhuisopname in het buitenland is volgende bijstand voorzien:

 • medische bijstand en administratieve organisatie ter plaatse;
 • terugbetaling van reddings- en opzoekingskosten (tot maximum € 5.000 euro per schadegeval);
 • repatriëring van de verzekerde;
 • financieel ten laste nemen van de ziekenhuisopname (derdebetalersregeling);
 • reis- en verblijfskosten voor het bezoek van een in het buitenland gehospitaliseerde verzekerde.

Wettelijke tussenkomst in het land is verplicht.

Wat als de werknemer het recht op aansluiting verliest?

Wanneer de werknemer minstens 2 jaar ononderbroken aangesloten was bij de hospitalisatieverzekering kan hij/zij voor zichzelf of de aangesloten gezinsleden een individuele verzekering aanvragen bij AG Insurance. De aangeslotene geniet dan volgende voordelen:

 • Aansluiten bij deze individuele verzekering kan zonder nieuwe medische vragenlijst.
 • Er is geen wachttijd van toepassing.
 • De vooraf bestaande aandoeningen zijn eveneens gedekt.

De aangeslotene betaalt een premie volgens de leeftijd die hij/zij op dat moment heeft. Er bestaat een mogelijkheid om deze premie aan de bereikte leeftijd te reduceren door middel van prefinanciering. Voor de prefinanciering van de hospitalisatieverzekering biedt AG Insurance het product AG Care Vision aan.

Voorbeeld: Thomas is 35 jaar oud. Indien hij nu beslist om aan prefinanciering te doen, kan hij op het moment dat hij de sector verlaat een individueel contract krijgen waarvan de premie rekening houdt met de leeftijd waarop hij begon met prefinanciering in plaats van met de leeftijd op het moment van zijn vertrek. 

 

Bij uitdiensttreding bezorgt de werkgever de werknemer een document om de individuele voortzetting bij AG Insurance aan te vragen. Dit document dient binnen de 30 dagen overgemaakt te worden. Indien nodig kan deze aanvraagtermijn met 30 dagen verlengd worden, mits toestemming van AG Insurance. Op het document 'individuele voorzetting collectieve ziekteverzekering' duidt de werkgever aan wanneer de aansluiting eindigt. Dit is de datum van uitdiensttreding of het begin van tijdskrediet plus 6 maanden.