Compensatiedagen

In de sector wordt er 40 uur per week gewerkt in plaats van de wettelijk voorziene 38 uur. Die 2 uur extra per week worden gecompenseerd door maximaal 12 compensatiedagen per refertejaar.

Hoe verloopt het in de praktijk? 

De referteperiode voor de berekening van de compensatiedagen loopt van 1 oktober (basisjaar) tot 30 september (basisjaar+1).

  • Elke 18 effectief gewerkte dagen heeft de arbeider recht op 1 compensatiedag. (dagen economische werkloosheid, feestdagen, ziektedagen, verlofdagen enz. komen dus niet in aanmerking). 
  • Maximaal 12 dagen per referteperiode.

Belangrijk! 

De compensatiedag hoeft niet vlak na de 18 gepresteerde werkdagen opgenomen te worden. Wie van een verlengde zomervakantie droomt, kan, in samenspraak met zijn werkgever, tijdens het refertejaar compensatiedagen opsparen en ze bijvoorbeeld allemaal in september nemen. Twee principes moeten nageleefd worden: 

  • De compensatiedagen moeten opgenomen worden tijdens de referteperiode. De laatste compensatiedag mag uitzonderlijk worden overgedragen naar het laatste kwartaal van het lopende kalenderjaar, dus voor 31 december (vb tussen 1/10/21-31/12/21) 
  • De compensatiedagen zullen opgenomen worden in samenspraak tussen de werkgever en de werknemer, rekening houdend met de organisatie van het werk

Hebben deeltijdse arbeiders recht op compensatiedagen? 

Voor deeltijdse arbeiders wordt niet meer in effectief gepresteerde dagen gerekend, maar in effectief gepresteerde uren. Zo hebben ze recht op een compensatiedag na 146 effectief gepresteerde uren (d.w.z. 18,25 x 8 uren). 

Opgelet: het Sociaal Fonds kan enkel dagen van 8 uuruitbetalen, ook voor een persoon die 4 uur per dag werkt. In dergelijk geval moeten de reëel opgenomen uren doorgegeven worden. De som van die uren moet gelijk zijn aan 8 of een veelvoud van 8 zijn. 

Wat met uitzendarbeid? 

Voor uitzendkrachten die in de sector worden aangeworven gelden regels die eigen zijn aan het interimcontract. De interimarbeiders hebben bijgevolg geen recht op de door het Sociaal Fonds betaalde compensatiedagen. 

Loon van een compensatiedag

Het gaat om het bruto-uurloonvermenigvuldigd met 8. De sociale lasten (RSZ en bedrijfsvoorheffing) worden door het Sociaal Fonds ingehouden. Het enige verschil ten opzichte van een dag waarvoor de werkgever een loon betaalt is dat het Sociaal Fonds een forfaitair tarief van 27,25% aan bedrijfsvoorheffing inhoudt. 

Iedere werknemer aan wie één of meerdere compensatiedagen werden uitbetaald, zal in de loop van de maand april van het daaropvolgende jaar een loonfiche 281.10 ontvangen voor het invullen van de belastingaangifte. 

Voorbeeld:

Het bruto-uurloon van Jan bedraagt € 13. Hij heeft 1 compensatiedag in mei 2019 opgenomen en zou graag het nettobedrag van zijn compensatiedag kennen. Dit is de berekening: 8 x € 13 = € 104 bruto. 
Voor arbeiders wordt de RSZ-bijdrage (13,07%) berekend op het loon aan 108%, hetzij € 112,32.
Bedrag van de RSZ-bijdrage: € 95,04 x 13,07% = € 12,4217
Het belastbare bedrag bedraagt dus € 104 - € 14,6802, hetzij € 89,3198. Op dat laatste bedrag wordt de bedrijfsvoorheffing berekend. Voor de compensatiedagen gaat het om 27,25%. 
Bedrag van de bedrijfsvoorheffing: € 75,5783 x 27,25% = € 20,5951
Het resultaat wordt dus:
Nettobedrag: € 104 (bruto) - € 14,6802 (RSZ) - € 24,3396 (bedrijfsvoorheffing) = € 64,98 (netto)


Belangrijk!

Compensatiedagen moeten door de werkgever of zijn sociaal secretariaat in de DMFA-aangifte opgenomen worden onder prestatiecode 12.

De werkgever kan in geen geval compensatiedagen opnemen in de loongegevens die hij aan de RSZ doorgeeft. De werknemersbijdrage aan de RSZ zal door het Sociaal Fonds betaald worden, samen met de patronale bijdrage. 

De administratie beschouwt de uitbetaling van de compensatiedagen door het Sociaal Fonds als een vergoeding door een derde betaler. 

Compensatiedagen online aanvragen

Vanaf 2021 dienen werkgevers de compensatiedagen voor hun werknemers via de website van het Sociaal Fonds door te geven. Het biedt de werkgevers de mogelijkheid om de compensatiedagen van zijn werknemers zelf op te volgen. De compensatiedagen worden via het platform, La Fontaine Online ingebracht.