Protocolakkoord 2021-2022 gesloten voor de Handel in Brandstoffen

Op 23 september 2021 werd in het Paritair Comité voor de Handel in Brandstoffen

(PC 127) een protocolakkoord ondertekend tussen Brafco en de syndicale organisaties (ACV-Transcom en BTB-ABVV) voor de periode 2021-2022

Het volgende werd afgesproken:


➊ Vanaf 1 januari 2022 komt er een koopkrachtverhoging
van 0,4% op de reële lonen bovenop
de index. Ter compensatie wordt voor het kalenderjaar
2021 een eenmalige brutopremie
van 10 euro per gewerkte maand (minimum 1
dag gewerkt in desbetreffende maand) toegekend.


➋ Toekenning van een coronapremie voor 2021
onder de vorm van consumptiecheques van
2,25 euro per gewerkte dag in de periode van 1
oktober 2020 tot 30 september 2021, met een
maximum van 500 euro.


➌ Aanpassing voor 2021-2022 van de huidige
stelsels SWT en tijdskrediet aan de wettelijke
bepalingen; ook toegang tot de Vlaamse aanmoedigingspremies
tijdskrediet.


➍ Verlenging diverse cao’s van bepaalde duur
m.b.t. de risicogroepen en de permanente vorming.


➎ Een wijziging van het KB van 7 oktober 2009
betreffende de arbeidsduur in het PC 127.
Hierbij werd gepreciseerd dat de voorziene
wachttijden bij het laden en lossen van brandstoffen
alsook de genomen rusttijden in het
bijzonder met het oog op de verkeersveiligheid
niet beschouwd worden als arbeidsduur in de
zin van artikel 19 van de Arbeidswet van 16
maart 1971. Deze tijden – die weliswaar verder
aan het normale uurloon moeten worden vergoed
- dienen niet op gedetailleerde wijze verantwoord
te worden. Ze kunnen maar in
rekening worden gebracht tot maximum 2 uur
per werkdag en 10 uur per week. Een werkdag
is een periode van 24 uur die aanvangt bij het
begin van de werkzaamheden na het einde van
een dagelijkse of wekelijkse rusttijd.


➏ Verhoging tot 7.500 euro van de schadevergoeding
bij ontslag wegens medische schifting.


➐ Sociale vrede met betrekking tot de punten afgesproken
in het akkoord.


Deze afspraken moeten nu nog in cao’s worden
gegoten. Van zodra deze ondertekend zijn,
zal hierover via onze website worden gecommuniceerd.