Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Wanneer kan een bedrijf beroep doen op tijdelijke werkloosheid?

Een bedrijf kan beroep doen op tijdelijke werkloosheid van werknemers wanneer het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kan worden volgehouden vanwege economische oorzaken.

 

Het werkgebrek moet:

  • Te wijten zijn aan economische oorzaken. Het mag niet te wijten zijn aan andere factoren (bijvoorbeeld verbouwingswerken of herstel of onderhoud van machines), aan een gebrekkige organisatie of aan wanbeheer.
  • Een tijdelijk karakter hebben. Wanneer werknemers voortdurend tijdelijk werkloos worden gesteld, kan de R.V.A. beslissen dat de werkloosheid een structureel karakter heeft en dat de tijdelijke werkloosheid vanaf een bepaalde datum niet meer zal worden aanvaard.

Voordelen van tijdelijke werkloosheid

De werknemers blijven in dienst bij het bedrijf, maar de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst.Hierdoor kunnen eventuele ontslagen worden vermeden.

Melding van tijdelijke werkloosheid

Er is een specifieke regeling voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid van de arbeiders in onze sector. De werkgever moet de arbeider minimum één werkdag op voorhand verwittigen (ten laatste bij het begin van de laatste werkdag vóór de tijdelijke werkloosheid). Een werkdag is een dag waarop in het bedrijf normaal arbeid wordt verricht.

De verwittiging moet gebeuren via aanplakking van een bericht (collectieve tijdelijke werkloosheid) of overhandiging van een geschrift (individuele tijdelijke werkloosheid). Dit bericht moet aangetekend verzonden worden indien de arbeider anders niet wordt bereikt. Het bericht vermeldt de begin- en einddatum van de schorsing en de werkloosheidsdata.De mededeling van de aanplakking of van de individuele kennisgeving moet de dag zelf ook door de werkgever naar de RVA verstuurd worden, dit mag enkel op elektronische wijze.

Systemen van tijdelijke werkloosheid

De maximumduur van een volledige schorsing is vier weken. Daarna dient opnieuw een volledige week te worden gewerkt. De maximumduur van een gedeeltelijke schorsing is drie maanden wanneer er minder dan drie arbeidsdagen per week zijn of minder dan één week op twee wordt gewerkt. De schorsing kan langer (met een maximum van 12 maanden) wanneer er minstens één arbeidsweek per twee weken gepresteerd wordt of wanneer er minimum drie arbeidsdagen in de week gewerkt worden.

Vergoeding voor tijdelijke werkloosheid

Tijdelijk werkloze arbeiders zijn vrijgesteld van wachttijd. Ze hebben onmiddellijk recht op een uitkering, zonder dat ze een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst of daarmee gelijkgestelde dagen moeten bewijzen.

De werknemers hebben recht op een vergoeding van 5 euro per dag in de vorm van een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Voor werknemers die meer dan 4.000 euro per maand verdienen, geldt het recht op die uitkering pas vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid bij dezelfde werkgever in het desbetreffende jaar.

De federale regering besliste om de uitkering vanaf 1 januari 2024 te verlagen van 65 % naar 60 %. Concreet komt dit bijkomende werkgeverssupplement bovenop andere toeslagen die al bestaan. De toeslag van 5 euro komt dus bovenop de bestaande toeslag van 4,5 euro (3,75 euro in een zesdaagse werkweek) die de werkgevers in het PC 127 aan hun werknemers dienen te betalen per dag tijdelijke economische werkloosheid.