Uitkering bij overlijden

De persoon die het bewijs levert de begrafeniskosten te hebben gedragen, heeft recht op een uitkering bij overlijden op voorwaarde dat de overleden werknemer gedurende ten minste: 5 jaar ononderbroken ingeschreven was in het personeelsregister van één of meerdere werkgevers die ressorteren onder het Nationaal Paritair Comité 127 voor de Handel in Brandstoffen en het nog steeds was op het ogenblik van overlijden.

De uitkering bij overlijden bedraagt 125 EUR.

Uitbetaling van de uitkering

De uitkering bij overlijden wordt door de werkgever rechtstreeks betaald aan de rechthebbende.

De werkgever kan de terugbetaling bekomen door dit formulier in te vullen. Het ingevulde formulier moet ondertekend teruggestuurd worden naar het Sociaal Fonds binnen het jaar volgend op het overlijden.

Behandeling van geschillen 

Kennisgeving van geschillen of betwistingen kan uitsluitend schriftelijk gebeuren met vermelding van:

  1. R.S.Z.-nummer van de onderneming
  2. Rijksregisternummer en adres van de betrokken werknemer
  3. Duidelijke en volledige omschrijving van het probleem