Hospitalisatieverzekering

Heb ik recht op de hospitalisatieverzekering?

Als arbeider werkzaam onder Paritair Comité 127 word je automatisch verzekerd vanaf het moment dat je 6 maanden ononderbroken actief bent in de sector. Het recht tot tussenkomst wordt beëindigd nadat je gedurende 6 maanden niet meer ressorteert onder het PC 127.

 

MyAG Employee Benefits app

Als aangesloten werknemer kan je jouw verzekering raadplegen via de MyAG Employee Benefits app en de in de app geïntegreerde My Healthcare Card gebruiken. Je ontvangt dus geen fysieke kaart meer. Het referentienummer van de groepspolis is: KJ189 – M369.

Met de MyAG Employee Benefits app kan je:

 • Een hospitalisatie melden
 • Snel en makkelijk medische kosten doorsturen
 • Je waarborgen bekijken waar en wanneer je wil
 • Het overzicht behouden over alle ingediende kosten en terugbetalingen

Hier vind je alle informatie over de app.

 

Kan ik mijn gezinsleden laten aansluiten?

Als aangesloten werknemer kan je gezinsleden laten genieten van een hospitalisatieverzekering met identieke waarborgen. Voor je partner bedraagt de jaarpremie vanaf 1 juli 2020 € 228,96, inclusief de RIZIV-bijdrage. Hiervan neemt het Sociaal Fonds 10% ten laste, zodat de eigen bijdrage € 206,06 bedraagt. Voor een kind (kinderbijslaggerechtigd en jonger dan 25 jaar) bedraagt de jaarpremie € 91,56. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks door AG Insurance opgevraagd.

Om gezinsleden aan te sluiten, stuur je dit aansluitingsformulier volledig ingevuld en ondertekend naar het Sociaal Fonds via info@fonds127.be.

 

Welke dekking biedt de hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering komt tussen in de medische kosten die gemaakt worden naar aanleiding van een medisch noodzakelijke ziekenhuisopname of in de ambulante kosten voor de behandeling van één van de 30 verzekerde zware ziekten.

Waarborg hospitalisatie
In geval van een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald:

 • verblijfskosten;
 • erelonen;
 • geneesmiddelen;
 • kosten voor prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt);
 • verblijfskosten van de donor;
 • kosten van palliatieve zorg in het ziekenhuis;
 • een forfait van € 620 voor thuisbevallingen;
 • mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur;
 • ziekenhuisopname van één dag;
 • kosten voor dringend en medisch noodzakelijk vervoer;
 • vruchtbaarheidsbehandelingen, mits wettelijke tussenkomst.

 

Waarborg pre en post
In de periode van 2 maanden voor de opname tot 6 maanden na de opname worden volgende kosten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur:

 • geneesmiddelen;
 • erelonen;
 • prothesen en orthopedische toestellen (voor zover het ziekenfonds tussenkomt);
 • waarborg zware ziektes.

Zonder beperking in tijd en ongeacht of men hiervoor in het ziekenhuis wordt opgenomen worden kosten van ambulante zorg die rechtstreeks verband houden met de volgende ernstige ziekten onbeperkt terugbetaald, voor zover deze opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur:

aids

malaria

tuberculose

amyotrofe laterale sclerose

miltvuur

tyfus

brucellose

mucoviscidose

virale hepatitis

cerebrospinale meningitis

multiple sclerose

vlektyfus

cholera

nierdialyse

ziekte van Alzheimer

diabetes

paratyfus

ziekte van Creutzfeldt-Jakob

difterie

pokken

ziekte van Crohn

encefalitis

poliomyelitis

ziekte van Hodgkin

kanker

progressieve spierdystrofie

ziekte van Parkinson

leukemie

tetanus

ziekte van Pompe

 

Waarborg buitenland
De waarborg ziekenhuisopname is uitgebreid tot het buitenland. Als aangeslotene heb je recht op tussenkomsten onder volgende drie voorwaarden:

 • De opname heeft een dringend en onvoorzienbaar karakter of de mutualiteit heeft voorafgaandelijk haar akkoord gegeven.
 • Er is een wettelijke tussenkomst.
 • Je verbleef tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval niet in het buitenland gedurende meer dan 3 maanden voor niet-professionele doeleinden.

Indien niet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot ziekenhuisopnamen in het buitenland is voldaan, wordt de terugbetaling van de door de hospitalisatieverzekering gewaarborgde kosten beperkt tot € 75, vermenigvuldigd met het aantal dagen ziekenhuisopname voor de hospitalisatiekosten. De kosten voor pre en post worden ten belope van 50% terugbetaald. De kosten in verband met ernstige ziekten worden niet vergoed.

 

Bijstand in het buitenland

Word je opgenomen in het ziekenhuis tijdens een privéverblijf in het buitenland? Bel dan binnen de 24 uur naar +32 (0) 78 15 11 70. Dit nummer is makkelijk terug te vinden in de MyAG Employee Benefits app.

Bij een ziekenhuisopname in het buitenland is volgende bijstand voorzien:

 • medische bijstand en administratieve organisatie ter plaatse;
 • terugbetaling van reddings- en opzoekingskosten (tot maximum € 5.000 euro per schadegeval);
 • repatriëring van de verzekerde;
 • financieel ten laste nemen van de ziekenhuisopname (derdebetalersregeling);
 • reis- en verblijfskosten voor het bezoek van een in het buitenland gehospitaliseerde verzekerde.

Wettelijke tussenkomst in het land is verplicht.

 

Wat wordt niet door de verzekering gedekt?

Volgende zaken worden nooit vergoed via deze hospitalisatieverzekering:

 • esthetische problemen, ongeacht of ze al dan niet functioneel zijn, behalve indien de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium voorafgaandelijk zijn akkoord gaf;
 • kuren (bv. kuuroorden, thalassotherapie, enz.);
 • bijstand, toezicht op of onderhoud van de aangeslotene;
 • contraceptiebehandeling (zoals sterilisatie);
 • preventieve onderzoeken of raadplegingen voor zuigelingen.

Volgende zaken worden uitsluitend vergoed na een voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer van AG Insurance Belgium en na het indienen van een medisch dossier waaruit blijkt dat deze ingreep noodzakelijk is en welke techniek en instrumenten er gebruikt zullen worden:

 • borstreconstructie, ongeacht de oorzaak;
 • behandeling van de kaak of van de kaakbeenderen;
 • chirurgische ingreep om zwaarlijvigheid te bestrijden (die de opname van de voedingsstoffen beperkt).

 

Franchise

De franchise voor een éénpersoonskamer bedraagt € 150. Voor een twee- of meerpersoonskamer is er geen franchise.

 

Wat te doen in geval van schade?

Wanneer je een hospitalisatie voorziet, neem je contact op met AG Insurance:

 • Via de MyAG Employee Benefits app
 • Via de website
 • Op het nummer 078 15 50 30

AG Insurance stuurt binnen de twee werkdagen een bevestiging van de tenlasteneming naar jou en naar het ziekenhuis.

Indien er een derdebetalersregeling voor de ziekenhuisopname is, betaalt AG Insurance de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis en moet jij ter plaatse niets betalen. Op de dag van de opname meld je je gewoon aan met jouw identiteitskaart en de bevestiging van AG Insurance.
Indien de ziekenhuisopname aanvaard werd zonder derdebetalersregeling, krijg je de ziekenhuisfactuur thuis toegestuurd. Je betaalt deze factuur zelf aan het ziekenhuis en stuurt daarna een volledige kopie van de factuur naar AG Insurance. AG Insurance betaalt dit dan terug volgens de voorwaarden van het contract.

Bij een spoedopname blijft de procedure identiek. Jij, een familielid of een personeelslid van het ziekenhuis neemt tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis contact op met AG Insurance.

 

Wat indien ik het recht op aansluiting verlies?

Wanneer je als werknemer minstens 2 jaar ononderbroken aangesloten was bij de hospitalisatieverzekering kan je voor jezelf en/of je aangesloten familieleden een individuele verzekering aanvragen bij AG Insurance.

Je geniet dan volgende voordelen:

 • Je kan aansluiten bij deze individuele verzekering zonder medische formaliteiten.
 • Er is geen wachttijd van toepassing.
 • De vooraf bestaande aandoeningen zijn eveneens gedekt.

De premie die je hiervoor zal moeten betalen, is in overeenstemming met de leeftijd die je op dat moment hebt bereikt. Er bestaat een mogelijkheid om deze premie aan de bereikte leeftijd te reduceren door middel van prefinanciering. Voor de prefinanciering van de hospitalisatieverzekering biedt AG Insurance het product AG Care Vision aan.

Voorbeeld: Wanneer je als 35-jarige werknemer nu beslist om aan de prefinanciering te beginnen, zal je op het moment dat je de sector verlaat een individueel contract krijgen waarvan de premie rekening houdt met de leeftijd waarop je begonnen bent met de prefinanciering, en dus niet met de leeftijd die je bereikt hebt op het moment van je vertrek uit de sector.

Bij uitdiensttreding bezorgt de werkgever jou een document om de individuele voortzetting bij AG Insurance aan te vragen. Dit document dient binnen de 30 dagen overgemaakt te worden. Indien nodig kan deze aanvraagtermijn met 30 dagen verlengd worden, mits toestemming van AG Insurance. Op het document 'individuele voorzetting collectieve ziekteverzekering' duidt de werkgever aan wanneer de aansluiting eindigt. Dit is de datum van je uitdiensttreding of het begin van je tijdskrediet plus 6 maanden.

 

Bijkomende vragen?

Dan kan je contact opnemen met AG Insurance: 

 

Vermeld altijd het referentienummer ‘KJ189 – M369’ als je AG Insurance contacteert.